Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Lukáš Svoboda –  IČO: 05308500,  informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů či dalších osob dotčených poskytovanou službou , popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k poskytnutí služby. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné. S ohledem na shora uvedené subjekt údajů uděluje Lukáši Svobodovi výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely popsané výše odkliknutím příslušného pole webového formuláře, jehož je takový souhlas a informace o zpracování osobních údajů součástí.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci webových kontaktních formulářů www.lukas-svoboda.cz

Použije-li subjekt údajů (jako zájemce o poskytnutí služby) některý z následujících webových kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.lukas-svoboda.cz, pak zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním mých údajů“ a zakliknutím pole „OK “  (i) uděluje Lukášovi Svobodovi  jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v tomto kontaktním formuláři, a to za účelem kontaktování jeho osoby správcem nebo jím pověřenou osobou, zodpovězení případných dotazů vznesených subjektem údajů a nabídnutí služeb, (ii) potvrzuje pravdivost vyplněných osobních údajů, včetně oprávnění souhlas ohledně nich udělit. Záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Souhlas se uděluje do odvolání.

3. Platná registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů

Od 31.8.2017 jsem registrován na úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00074933.
Ověřit si mě můžete při zadání mého IČO 05308500 na následujícím odkaze:
ANO, OVĚŘIT REGISTRACI

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platným zákonem.